สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิกจองอาวุธปืน "โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการกรมการปกครอง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทร: 081-4400168 Line ID : glock289"

ข้อมูลการจองอาวุธปืนกล็อค / MARINER

รุ่นพิเศษยิงใต้น้ำได้

ราคา 36,000 บาท


กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการจัดหาอาวุธปืน เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ

ห้างฯ ได้ ประสานโรงงานผู้ผลิต กล็อค และได้ผลิตอาวุธปืน

รุ่น MARINER จำหน่ายราคา 36,000 บาท

ระบุใบอนุญาตแบบ ป.3 "สวัสดิการกรมการปกครอง"
ขั้นตอนการสั่งจอง

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการกรมการปกครอง

ส่วนข้าราชการที่เข้าร่วมได้ ตำรวจ ทหาร ทนายความข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, จนท.ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.ประจำการ, กรมพัฒนาชุมชน, กรมสรรพสามิต, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมราชทัณฑ์, การประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง,กรมศุลกากร, กรมป่าไม้, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณะสุข ฯลฯ

*** ผู้ที่ ไม่มีสิทธิสั่งจอง ลูกจ้างชั่วคราวทุกหน่วยงาน ประชาชน ข้าราชการเกษียณ ***

เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูล คลิ้กลิ้งค์ https://lin.ee/ymSLV7X

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครอง

 • ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
 • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
 • สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.)
 • พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 • ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
 • ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
 • ผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
 • กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ
 • กรมทางหลวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • กรมป่าไม้
 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพากร
 • กรมราชทัณฑ์
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
 • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
 • สมาชิก อส.ประจำการ ผู้บริหาร / สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ทหาร ตำรวจ ทนายความ. ทหารพราน
ทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ
ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา สำนักงานอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง และผู้พิพาษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  1. 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   2.กรมการปกครอง
   3.กรมพัฒนาชุมชน
   4.กรมที่ดิน
   5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   6.กรมโยธาธฺการและผังเมือง
   7.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • หน่วยรัฐวิสาหกิจ
  1. 1.การประปานครหลวง
   2.การประปาส่วนภูมิภาค
   3.การไฟฟ้านครหลวง
   4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   5.องค์การตลาด
 • องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ
  1. 1.ปปช.
   2.กกต.
   3.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
   4.ผู้ตรวจการแ่ผ่นดิน

ติดต่อเรา